Aydınlatma Metni

 

Anayasasında kişisel verilerin korunması düzenlemesi yer alan bir ülkede sağlık hizmetleri veren bir klinik psikolog olarak kişisel verilerinizin bize emanet. Kişisel verilerinizin korunması hem ahlaken hem de hukuken sorumluluğumuzda. Bu çerçevede gerek internet sitemiz kanalıyla, gerekse diğer ortamlarda yürüttüğümüz faaliyetler sırasında elde ettiğimiz kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliği hususunda azami hassasiyet gösterdiğimizi bildirerek, işlediğimiz kişisel verileriniz ile ilgili süreçleri ve haklarınızı 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘‘Kanun’’) kapsamında Sem Psikoloji. veri sorumlusu sıfatıyla sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyarız.

 

1.    VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ.

6698 sayılı kanunun kapsamında veri sorumlusu kimlik bilgilerimiz şu şekildedir.

Veri sorumlusu:           Sem Psikoloji

İnternet Adresi :          http://www.sempsikoloji.com/

Telefon Numarası :      05415072430

E-Posta Adresi :           info@sempsikoloji.com

Adres :  Altunizade Mah. Kıskılı Caddesi Uzay Apartmanı Kat:2 D:6  ÜSKÜDAR / İSTANBUL

 

Sem Psikoloji veri sorumlusu olarak hastalarımız yada ziyaretçilerimiz tarafından işlemeye konu verileriniz aşağıdaki gibidir.

 

Kişisel Veri Grubu

İşlenen kişisel veriler

KİMLİK

ADI SOYADI, DOĞUM TARİHİ, MEDENİ HALİ

İLETİŞİM

İŞ ADRESİ, EV ADRESİ, CEP TELEFONU, EV TELEFONU

DİĞER BİLGİLER

EĞİTİM DURUMU, ÇALIŞMA DURUMU, SORUMLU YAKINI, YAKINININ

ADRESİ, YAKINININ TELEFONU

ALİLEVİ BİLGİLERİ

CİNSİYET, YAKINLIK DERECESİ, ANNE ADI SOYADI, ANNE YAŞI, ANNE İŞ TELEFONU, ANNE EV TELEFONU, ANNE E-POSTA, ANNE CEP TELEFONU, ANNE ADRESİ, ANNE MESLEĞİ, BABA ADI SOYADI, BABA EV TELEFONU,BABA CEP TELEFONU, BABA YAŞI, BABA MESLEĞİ, BABA İŞ TELEFONU, BABA E-POSTA, BABA ADRESİ, KARDEŞ ADI SOYADI, KARDEŞ SAYISI, KARDEŞ YAŞI, OKUDUĞU SINIFI, OKUL ADI

 

2.    KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ ve HUKUKİ SEBEBİ

Hizmet veren bir klinik psikolog olarak sır saklama yükümlülüğü kapsamında sizlere hizmet verebilmek için ve hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için sizden talep ederek. Anamnez formunu oluşturabilmek, aramızdaki danışan-psikolog ilişkisine bağlı iş akdinin ifası, kanunlarda öngörülen nedenlerle ve veri sorumlusunun meşru menfaati gereği sizden talep ederek, elektronik ve/veya fiziki ortamlardan danışma ofisimizde bulunan danışan kayıt formları, matbu formlar ve anketler, danışma ofisimizin internet siteleri, çağrı / iletişim merkezi, e-posta, telefon, faks, diğer çevrimiçi ve/veya çevrimdışı elektronik iletişim platformları, kargo / posta, sosyal medyahesaplarımız, danışan kayıt dosyası için alınan sözlü veya yazılıbilgi ile, her türlü resmi yahut gayri resmi yazılı ve basılı belge, yazışma, sözleşme, evrak, form ve bildirge, tutanak, fotokopi, rapor, liste, çizelge, fatura, fiş, makbuz üzerinden toplanmaktadır.

Bu verilerin toplanmasındaki hukuki gerekçelerimiz;

Sağlık verisi dışında kalan kişisel verileriniz, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Sağlık Uygulama Tebliği ve KVKK ile sair ilgili mevzuatta açıkça öngörülmesi; danışan-psikolog sözleşmenin kurulması/ifası ile doğrudan ilgili olma; bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması; Danışma ofisimizin hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi yahut ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla verisorumlusunun meşru menfaati olması hukuki sebeplerinden bir ya da birkaçına dayanarak; sağlık verileriniz isekanunlarda acıka öngörülmesi, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi ve/veya sözleşmenin ifası sebebiyle kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleriile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla açık rızası aranmaksızın işlenmektedir.

 

3.    KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME VE KAYDEDİLME AMAÇLARI.

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için veri işlemenin zorunlu olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Danışmanlıkhizmetlerininsunulabilmesiiçindanışankayıtdosyasının oluşturulması,
 • Kamu sağlığı ve koruyucu hekimlik faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile yasal yükümlülük gereğince talep edilen verileri toplanması ve gerektiğinde bilgilerin paylaşılması
 • Hizmetsatışınınyapılmasıiçinmuhasebevefinansişlerinin yürütülmesi
 • Sözleşmesüreçlerinin yürütülmesi
 • Protokol kayıt listelerinin hazırlanarak gerekli sürecin yürütülmesi ve icrası

Kanunlarda açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak;

 • Muhasebesel, finansal ve vergisel işlemlerin yapılarak ilgili kişiye gerekli bildirimlerin yapılması
 • Sağlıkhizmetlerifinansmanın yürütülmesi
 • Hizmeti verecek olan klinik psikoloğu seçme ve değiştirme hakkının kullanılabilmesini sağlamak
 • Hizmet kalitesinin artırılması ve güvenlik amacıyla vaka kayıt işlemlerinin yapılması ve istenmeyen olay bildirimlerinin yerine getirilmesi ile acil durum süreçlerinin yürütülmesine ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi
 • İlgili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verebilmek için istatistiki çalışmalar yapılması
 • Fizikselmekangüvenliğininsağlanmasıtaşınırkaynaklarıngüvenliğinin temini
 • Bağlı olduğumuz mevzuat gereğince denetim / teftiş ve etik faaliyetler süreçlerine ilişkin operasyonel sürecin planlanması, yürütülmesi ve icrası

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak;

 • Sağlık hizmetinin ifasına yahut tahsilatına ilişkin hukuki/yargısal sürecin yürütülmesi,
 • Randevualmanızhalinderandevuhakkındasizihaberdar edebilme,
 • İstenmeyen olay ve vakalara ilişkin hukuki sürecin yürütülmesi,
 • Hasta talep ve şikayetlerinin değerlendirilmesi,

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri içinveri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Fizikselmekangüvenliğininsağlanmasıvetaşınırkaynaklarıngüvenliğinin temini,
 • Risk yönetimi ve kalite geliştirme işlemlerinin yürütülmesi,
 • Acil durum süreçlerinin yürütülmesi,
 • Suistimalveyetkisizişlemlerinizlenmesive engellenmesi;
 • Sunulansağlıkhizmetlerinindevamlılığının sağlanması,
 • Yönetim faaliyetlerinin, iç işleyiş ve politikaların yürütülmesi,
 • Mevcut ve ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi amacıyla, çeşitli raporların, araştırmaların ve sunumların hazırlanması ve sunulması,
 • Tedavi işlemlerinin takibi için iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İş faaliyetlerimizin yürütülmesi ve iş sürekliliğinin sağlanması
 • İnternet sitemizin ziyaret edilmesi halinde sitemizin ve uygulamalarımızın daha kolay ve kullanılabilir hale getirilmesi, istatistiksel verilerin oluşturulması ve ziyaretçi trafiğinin ölçümlenmesi gibi sebeplerle,

Açık rıza halinde;

 • Hasta memnuniyetini sağlama ve Hastane hizmet kalitesinin artırılması için talep, öneri ve şikayetlerin alınması / değerlendirilmesi amacıyla işlenecektir.

4.    İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI.

Sem Psikoloji’nin taraf olduğu sözleşmelerde iş planlamasının gerçekleştirilmesi, iş stratejilerinin oluşturulması amacıyla ilgili kurumlarla ve kişilerle,

Kişisel verileriniz sayılan işleme amaçları ve hukuki sebepler doğrultusunda gerektiğinde Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere ilgili sağlık kurum, kuruluş ve merkezlerine sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla sınırlı olarak; sözleşme süreçlerinin yürütülmesi ve hukuki/ ticari/ idari yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla sınırlı olarak avukat gibi tedarikçilerimize; yetkili kişi/kurum/kuruluş, kamu kurum/kuruluşlarına ve adli/idari makamlara hukuki yetkileri dahilinde talep ettiği yasal amaçla sınırlı olarak aktarabilecektir.

 

Sem Psikoloji olarak kişisel verilerinizi KVKK’nın 8. Ve 9. Maddeleri çerçevesinde tarafımızdan ve iş ortaklarımızlayürütülen faaliyetlere ilişkin olarak işbu Aydınlatma Metninde ve Sem Psikoloji Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikası’nda belirtilen kişisel veri işleme amaçlarının gerçekleştirilmesi ve belirtilen hukuki gerekçelerle paylaşabilmekte veya aktarabilmekteyiz:

5.    İLGİLİ KİŞİLERİN HAKLARI

Herkes, Sem Psikoloji’ye başvurarak kendisiyle ilgili;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 4. Kişiselverilerineksikveyayanlışişlenmişolmasıhâlindebunlarındüzeltilmesini isteme,
 5. 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 6. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

 

Yukarıda belirtilen hakların kullanılacağı iletişim başvuru kanallarımız ve yöntem, veri sorumlusuna başvuru formunda ayrıntılarıyla düzenlenmiştir. Tarafımıza iletilen başvurular, talebin niteliğine göre talebin kliniğimize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde yanıtlandırılmaktadır.

İlgili kişinin haklarının nasıl kullanacağına ilişkin ayrıntılı bilgi, Sem Psikoloji’nin resmi web sitesinden veya Sem Psikoloji Veri Sorumlusuna başvuru yapılarak öğrenilebilir.

 

Taleplerinizi, sizlere sunduğumuz “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak; Altunizade Mah. Kıskılı Caddesi Uzay Apartmanı Kat:2 D:6 ÜSKÜDAR / İSTANBUL adresine bizzat teslimedebilir, noter kanalıyla gönderebilir veya info@sempsikoloji.com adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz